คุณอยู่ที่ » กระดานข่าว » ที่ไหนมีงานสรรหามาบอก » ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยโรค AIDS วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรีค่ะ

ห้องสนทนา หัวข้อ : ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยโรค AIDS วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรีค่ะ

โดยข้อความ
Unknownหัวข้อ: ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ป่วยโรค AIDS วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรีค่ะ

เมื่อ : Aug. 4, 2016, 10:11 a.m.

User Avatar
โครงการเมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
 
 โครงการเมตตาธรรม ค้ำจุนโลก   มีลักษณะของโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบ
 
     คือ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
 
 
สภาพปัญหา
 
โรคเอดส์ได้เข้ามาเผยแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี ได้ก่อให้เกิดความ
 
      สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่อาจประเมินได้ และที่สำคัญคือปัญหาทางสังคมที่เกิดการ
 
      รังเกียจ ทอดทิ้ง ไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยให้อยู่ร่วมกันในสังคม และยังไม่สามารถควบคุม
 
      การแพร่ระบาดได้ เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน  และ ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนเอง
 
      ได้รับเชื้อ  จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง   ประกอบกับมีการประชา
 
      สัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ไม่เพียงพอ ประชากรไทยจึงขาดความตระหนักในการป้องกันตน โดย
 
      เฉพาะเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ได้มีการติดเชื้อโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงถึง
 
      35% ของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์รายใหม่ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤติในปัจจุบัน
 
 
 
หลักการและเหตุผล
 
โรคเอดส์ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยที่การ
 
     แพร่ระบาดยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แม้ทางรัฐจะได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้
 
     ปัญหา แต่การประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ลดน้อยลง ทำให้ประชากรขาดความตระหนักในการ
 
     ป้องกันตนเองมากขึ้น ผู้ติดเชื้อนั้นเกิดจากการมีพฤติกรรมเสียง เช่น การเสพสิ่งมึนเมาการเที่ยว
 
     หญิงบริการยาเสพติด เป็นต้น
 
     ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักการในการแก้ปัญหาจึงควรที่ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือการขาดความตระหนัก
 
      ในศีลธรรมโดยเร่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของโรคเอดส์ว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ขาด
 
      ความตระหนักในศีลธรรม ซึ่งบทบาทดังกล่าวควรเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์โดยตรง  ที่จะต้องให้กา
 
     รอบรมสั่งสอนประชาชนทั้งประเทศอย่างจริงจัง
 
 
ร่วมบริจาค บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ
 
   ธนาคารกรุงเทพ   สาขาลพบุรี   เลขที่ :  289 - 0 - 84697 - 1
 
   ธนาคารทหารไทย     สาขาลพบุรี    เลขที่  :  304 - 2 - 41277 - 9
 
   ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขาลพบุรี    เลขที่  :  579 - 2 - 33730 - 7
 
   ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนสุรสงคราม   เลขที่  :  174 - 2 - 39000 - 0
 
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     สาขาลพบุรี    เลขที่  :  111 - 1 - 47300 - 7
 
   ธนาคารธนชาต     สาขาลพบุรี    เลขที่  :  340 - 2 - 14976 - 7
 
   ธนาคารกรุงไทย     สาขาวงเวียนสระแก้ว    เลขที่  :  129 - 0 - 10020 - 9
 
 
วัดพระบาทน้ำพุ   ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี  15000
 
        โทรศัพท์       :     036 - 413 - 805,     089 - 742 - 0729  ถึง 30
 
        โทรสาร         :     036 - 451 - 020,     036 - 413 - 805
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“การป้องกันดีกว่าการรักษาครับ ใส่ถุงยางทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์และอย่าใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะคะ”
 กำลังแสดง 1bee.jpg
Top